เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ซัพพลายกรุ๊ป จำกัด เกิดจากการรวมตัวของทีมงาน  วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง  แรงต่ำ โดยได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพ  ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์จนครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า  รวมถึงการบริการ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งกิจการทั้งหมดนี้ได้รับการบริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความความสามารถ ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน